เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

สกอ.rar (288 downloads)
สวทน.rar (239 downloads)
สกอ.ประจำปีงบประมาณ 2561.rar (381 downloads)
สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2562.rar (118 downloads)

แบบฟอร์มการเริ่มขอเข้าร่วม โครงการ สวทน

15-01_F-TM-01-1_แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ-นักวิจัย.docx (252 downloads)
15-02_F-TM-01-2_แบบฟอร์มการขอเข้าร่วมโครงการ-สถานประกอบการ.docx (223 downloads)
15-03_F-TM-02_-แบบฟอร์มวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร-Talent-Mobility-ของสถานประกอบการ.docx (258 downloads)

แบบฟอร์มประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ สวทน

15-06-01_F-TM-04-1_เอกสารการประเมินนักวิจัย.docx (192 downloads)
15-06-02_F-TM-04-2-เอกสารการประเมินสถานประกอบการ.docx (152 downloads)

แบบฟอร์มประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ สวทน

15-07-01_F-TM-05-1_แบบฟอร์มเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ-นักวิจัย_120615.docx (173 downloads)
15-07-02_F-TM-05-2_แบบฟอร์มเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ-สถานประกอบการ_120615.docx (131 downloads)
15-07-03_F-TM-05-3_แบบฟอร์มเมื่อสิ้นสุดการร่วมโครงการ-TM-Clearing-House_120615.docx (151 downloads)