ข่าวกิจกรรม

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการ Pre-Talent Mobility

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Pre-Talent Mobility

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นวิทยากรในการบรรยาย ระหว่างวันที่ 24 –25 กรกฎาคม 2562 ...
Read More

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ยื่นข้อเสนอโครงการ ได้ที่สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ www.talent.su.ac.th หรือ https://drive.google.com/open?id=1lATzL7QL_-AD-wGmOauYjEJeXJ87H5w3 ...
Read More

โครงการสัมมนา “Talent Mobility งานวิจัยใช้จริง สู่ภาคอุตสาหกรรม” (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา)

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการสัมมนา  “Talent Mobility งานวิจัยใช้จริง สู่ภาคอุตสาหกรรม” (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ  ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ...
Read More