ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน นักวิจัย

​ ฐานข้อมูลคณาจารย์/นักวิจัย ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียน บริษัท

ฐานข้อมูลบริษัทเพื่อขอรับการบริการ

ข่าวสาร/กิจกรรม

 โอกาสเติบโตและขยายตลาดของ #ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกลไกการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนสมทบ โดยการร่วมมือจากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน (Corporate Co-Funding) ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมงานแถลงข่าวกลไกการเติบโตและร่วมลงทุนจากภาครัฐและเอกชนโดย NIA ร่วมกับ TED Fund ส่งเสริมและสนับสนับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าสู่ระยะการเติบโตและต่อยอดการลงทุน (Growth ...
Read More
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับผลงานวิจัย ภายใต้โครงการ Talent Mobility ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน ...
Read More
ทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค 4 กลไก (Regional Innovation Business Platform Roadshow)สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดตัวแพลตฟอร์มการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค ...
Read More
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ...
Read More