ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน นักวิจัย

ฐานข้อมูลคณาจารย์/นักวิจัย ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร ​

ลงทะเบียน บริษัท

ฐานข้อมูลบริษัทเพื่อขอรับการบริการ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการอบรม การบริหารจัดการทรัยพ์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้ก่อนและหลังทำวิจัย วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ...
Read More
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" โดย ...
Read More
สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยโจทย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้ ...
Read More
💕ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ 🔺เข้ารับฟังการบรรยาย “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์” 📌โดย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ...
Read More