ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน นักวิจัย

​ ฐานข้อมูลคณาจารย์/นักวิจัย ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียน บริษัท

ฐานข้อมูลบริษัทเพื่อขอรับการบริการ

ข่าวสาร/กิจกรรม

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
Read More
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
Read More
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ยื่นข้อเสนอโครงการ ...
Read More
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการสัมมนา  “Talent Mobility งานวิจัยใช้จริง สู่ภาคอุตสาหกรรม” (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา) โดยได้รับเกียรติจาก ...
Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาแบบจำลองจลนพลศาสตร์และประสิทธิภาพการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการลดน้ำตาลในน้ำผลไม้” ภายใต้โครงการ Talent Mobility ...
Read More