ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย

คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลงทะเบียน นักวิจัย

​ ฐานข้อมูลคณาจารย์/นักวิจัย ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียน บริษัท

ฐานข้อมูลบริษัทเพื่อขอรับการบริการ

ข่าวสาร/กิจกรรม

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
Read More
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2) ยื่นข้อเสนอโครงการ ...
Read More
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการสัมมนา  “Talent Mobility งานวิจัยใช้จริง สู่ภาคอุตสาหกรรม” (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา) โดยได้รับเกียรติจาก ...
Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาแบบจำลองจลนพลศาสตร์และประสิทธิภาพการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการลดน้ำตาลในน้ำผลไม้” ภายใต้โครงการ Talent Mobility ...
Read More
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
Read More
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิ้ลและพลาสม่าแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ” โดยได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท Horiba ...
Read More