เกี่ยวกับโครงการ

ที่มาของโครงการ

มติคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบนโยบาย Talent Mobility ดังนี้

 

คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ