คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร
คณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร
คณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ