ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาแบบจำลองจลนพลศาสตร์และประสิทธิภาพการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการลดน้ำตาลในน้ำผลไม้”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาแบบจำลองจลนพลศาสตร์และประสิทธิภาพการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการลดน้ำตาลในน้ำผลไม้” ภายใต้โครงการ Talent Mobility ของอาจารย์ ดร.ชลเทพ อุสาคู คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท จูซอินโนฟเอทจำกัด  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562