โครงการสัมมนา “Talent Mobility งานวิจัยใช้จริง สู่ภาคอุตสาหกรรม” (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา)

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดโครงการสัมมนา  “Talent Mobility งานวิจัยใช้จริง สู่ภาคอุตสาหกรรม” (กรณีศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ  ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์