ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
ยื่นข้อเสนอโครงการ ได้ที่สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ www.talent.su.ac.th หรือ https://drive.google.com/open?id=1lATzL7QL_-AD-wGmOauYjEJeXJ87H5w3 และสามารถแจ้งตอบรับการเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน หมายเลขโทรศัพท์  0-3425-5808  โทรภายใน 22761  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป