ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พญ.พรรณแข มไหสวริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นวิทยากรในการบรรยาย ระหว่างวันที่ 24 –25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 5 กรกฎาคม 2562 ที่ https://forms.gle/zFynKkJTgD1b3iUz8
หมายเหตุ :

  1. ***ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าฟังการบรรยายครบทุกหัวข้อ ทั้ง 2 วัน***
  2. เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมแล้วจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการสมทบของมหาวิทยาลัยศิลปากร
    ***รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง เฉพาะบุคลากร ม.ศิลปากร***
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 098-5479738 หรือ 22761 ตปนีย์/ปิยาภรณ์/นฤมล