คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Pre-Talent Mobility

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564