ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการ Pre-Talent Mobility

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการ Pre-Talent Mobility ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2564